voorwaarden

Definities
Trouwchicks:

Gebruiker van deze algemene voorwaarden, Marita Potter-Bolwidt en Nikki de Lang handelen onder de naam “Trouwchicks”, Zeeland, Penningkruid 8, 5411 GM Zeeland, en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer  69618739.

Opdrachtgever:

De wederpartij van Trouwchicks zijn diegene die de opdracht aan Trouwchicks heeft verstrekt tot het organiseren of stylen van een bruiloft of eventueel ander evenement.

Offerte:

De door Trouwchicks schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde datum voor de bruiloft. Trouwchicks is gerechtigd, zolang met de opdrachtgever nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

Factuur:

De door Trouwchicks opgestelde schriftelijke bevestiging, die Trouwchicks verzendt naar aanleiding van een door de opdrachtgever ondertekende offerte. In deze factuur zijn de essentialia met betrekking tot de te leveren dienst opgenomen.

Artikel 1 – ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s);
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk- , zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien Gebruiker de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, reiskosten e.d.;

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.De prijzen vermeldt op de prijsopgave betreft alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door Gebruiker. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Gebruiker. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Gebruiker behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Gebruiker is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 – BETALING

Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 25 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Gebruiker anders is overeengekomen.

De opdrachtgever dient uiterlijk 6 weken voor aanvang een tweede factuur van 75% van het geoffreerde bedrag te voldoen, middels een tweede factuur. Eventuele verschuldigde bedragen op basis van nacalculatie worden na de bruiloft gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet betwiste deel van de factuur niet op

De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 6 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Gebruiker heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Gebruiker kan opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings) verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Gebruiker ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Gebruiker gemaakte kosten integraal voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

Gebruiker heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/ of goede naam van haar onderneming kan schaden.
Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden
Indien opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst
Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Gebruiker gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 8 weken voor de levering, of 80% van de som van de opdracht bij opzegging vanaf 2 weken voor de levering, bij annulering op de dag van de bruiloft zelf rekenen wij 100% van de totale som.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Gebruiker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat door de betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert – is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2000,-

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Gebruiker gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt

Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat;

De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Gebruiker of derden.

Artikel 9 – VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – vorderingen uit onrechtmatige daad.
Indien opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 – OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Gebruiker niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Gebruiker op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Gebruiker bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot een schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigs tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Odrachtgever en Gebruiker zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
Opdrachtgever geeft met het aangaan van de opdracht uitdrukkelijk toestemming aan Gebruiker voor het gebruik van (eventueel door een derde gemaakte) trouwfoto’s op de website van Gebruiker, een blog en andere sociale media activiteiten, mits het gebruik redelijk is.

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker toegestaan.

Artikel 13 – HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Indien meer (rechts)personen zich als schuldenaar hebben verbonden, zijn zij, alsook hun rechtsopvolgers tegenover Gebruiker altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien; Afspraken of overeenkomsten over de draagplicht tussen (mede-) schuldenaren onderling, binden Gebruiker niet.

Artikel 14 – GESCHILLEN
  1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Gebruiker.
  2. Alle geschillen die ontstaan tussen Gebruiker en een opdrachtgever naar aanleiding van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Gebruiker.
  3. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.